Regulamin sklep marilyn, hurt, ch ptak, duży wybór, wyroby luksusowe, fation, classic, wysyłki darmowe

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez sklep internetowy
www.wysoccy.com.pl

Wersja na dzień 25.05.2018 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę jawną pod nazwą: P. H. Wysoccy Spółka Jawna
z siedzibą przy ul. Kwiatowej 18a, 94-238 Łódź, Numer  NIP: 7272286534,
 Nr REGON: 471639711 (zwanych dalej: „P.H. WYSOCCY SP.J.” lub „Usługodawcą”).

1.2. P.H. WYSOCCY SP.J. jest Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 1219, dalej: u.ś.u.d.e.), świadczącą usługi drogą elektroniczną poprzez stronę  www.wysoccy.com.pl.

1.3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Użytkowniku“, należy przez to rozumieć Usługobiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.ś.u.d.e. -  tj. przedsiębiorcę: zarówno osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jak i spółki prawa handlowego uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), które po przeprowadzeniu procedury rejestracji i weryfikacji konta, korzystają z usług świadczonych przez P.H. WYSOCCY SP.J. poprzez stronę  www.wysoccy.com.pl.

1.4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, którym oferowana jest sprzedaż hurtowa przez P.H. WYSOCCY SP.J. Regulamin nie ma zastosowania do osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (sprzedaż detaliczna). P.H. WYSOCCY SP.J. prowadzi sprzedaż detaliczną dla konsumentów tylko za pośrednictwem stacjonarnych punktów handlowych zlokalizowanych w:
- Łodzi – Centrum Handlowe Tulipan  ul. Piłsudskiego 94

- Płocku -  Galeria Wisła. Stoisko: 0,165b  ul. Wyszogrodzka 144

- Bydgoszczy -  Galeria Pomorska  ul. Forodyńska 141.

 

2. REJESTRACJA.

1. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych poprzez stronę  www.wysoccy.com.pl. wymaga założenia przez Użytkownika jego indywidualnego konta. Użytkownik może wybrać język ze znajdującej się obok rozwijanej listy: PL – język polski; EN – język angielski; RU- język rosyjski. Rejestracja odbywa się poprzez kliknięcie na znajdujący się w prawym górnym rogu strony napis „Zarejestruj”. Przed przystąpieniem do dalszych czynności, Użytkownik wybiera czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Polsce, innym państwie na terytorium Unii Europejskiej lub poza granicami Unii Europejskiej. Wybór jednej z opcji wyświetla odpowiedni formularz rejestracyjny, który Użytkownik uzupełnia w celu założenia konta w systemie Usługodawcy.


 

2.1. PROCEDURA REJESTRACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH W POLSCE .

2.1.1. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik musi podać numer Identyfikacji Podatkowej – NIP (bez rozdzielania numeru myślnikami). Użytkownik może założyć tylko jedno konto z tym samym numerem NIP. System pozwala na automatyczne uzupełnienie danych przedsiębiorcy z bazy GUS po wprowadzeniu numeru NIP.
W przypadku problemów z automatycznym pobieraniem danych z bazy GUS Użytkownik przejdzie dalej do formularza, w którym musi podać podstawowe dane osobowe, adresowe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.1.2. Następnie trzeba zaznaczyć pole (tzn checkbox): „Akceptuję Regulamin”. Po kliknięciu napisu „Akceptuję Regulamin” zostanie otwarta nowa karta w przeglądarce internetowej z treścią niniejszego Regulaminu i możliwością wygenerowania go do  pliku PDF. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia dalszej procedury rejestracji konta i świadczenia usług przez P.H. WYSOCCY SP.J.

2.1.3. Użytkownik musi zaznaczyć pole (tzn checkbox): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.H. WYSOCCY SP.J. ”, po kliknięciu w napis: „Więcej informacji” wyświetla się pełna treść informacji administratorze danych, zakresie, celach przetwarzania danych osobowych i prawach osoby, której dane dotyczą. Treść informacji wskazana jest w punktach 6.4 – 6.15. niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej procedury rejestracji konta i świadczenia usług przez P.H. WYSOCCY SP.J.

2.1.4. Użytkownik musi wpisać adres e-mail służący do weryfikacji założonego konta, oraz późniejszej korespondencji elektronicznej w celu złożenia i realizacji zamówienia.

2.1.5. W polu „Hasło” Użytkownik musi wpisać wymyślone przez siebie hasło, które musi składać się minimum z 6 znaków. Wprowadzone hasło należy powtórzyć w polu „Powtórz hasło”.

2.1.6. W polu „Nazwa Firmy” należy wprowadzić pełną nawę, pod którą  Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, zgodną z wpisem do właściwego rejestru – CEIDG lub KRS.

2.1.7. W polu „Telefon” Użytkownik musi wprowadzić numer telefonu, który umożliwi kontakt z przedsiębiorcą w celu potwierdzenia złożenia i realizacji zamówienia.

2.1.8. W polach: „Miasto”, „Kod pocztowy”, „Ulica”, „Nr budynku”, „Nr lokalu” – Użytkownik  musi wprowadzić dane adresowe miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie zostanie wysłany zamówiony towar.

2.1.9. Po ponownym kliknięciu przycisku „Zarejestruj”, pokaże się informacja o automatycznym wysłaniu przez system wiadomości na podany uprzednio adres e-mail, zawierającej link aktywacyjny do założonego konta Użytkownika. Wiadomość e-mail o tytule: „Rejestracja” wysyłana jest z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl. Po jej otrzymaniu należy kliknąć w link aktywacyjny.

2.1.10. Po weryfikacji prawidłowości wprowadzonych danych oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej oraz bycia czynnym podatnikiem podatku o towarów i usług (VAT) system wyśle kolejną wiadomość e-mail o tytule: „Aktywacja” z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl, informującą o pomyślnie zakończonej aktywacji indywidualnego konta Użytkownika.

2.1.11. Użytkownik może już zalogować się do swojego indywidualnego  konta, klikając przycisk „Zaloguj się” w lewym górnym rogu na stronie www.wysoccy.com.pl, wprowadzając swój adres e-mil oraz utworzone przez siebie hasło. W tym momencie  Użytkownik może już w pełni korzystać z sklepu internetowego i rozpocząć składnie zamówienia.

2.1.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.wysoccy.com.pl, w postaci możliwości składania zamówień towaru oraz wzajemny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczny sprzedawcy i kupującego są bezpłatne.

2.1.13. Użytkownik ma możliwość zakończenia w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@wysoccy.com.pl z informacją o takim żądaniu.

 

2.2. PROCEDURA REJESTRACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH W INNYM PAŃSTWIE NIŻ POLSKA NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ.

2.2.1. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik musi podać numer Identyfikacji Podatkowej (VAT EU, NIP EU) wraz z kodem kraju (np. DE,DK) bez rozdzielania numeru myślnikami. Użytkownik może założyć tylko jedno konto z tym samym numerem VAT. System pozwala na automatyczne zweryfikowanie poprawności wprowadzonego numeru identyfikacji podatkowej.

2.2.2. Użytkownik przejdzie dalej do formularza, w którym musi podać podstawowe dane osobowe, adresowe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.2.3. Następnie trzeba zaznaczyć pole (tzn checkbox): „Akceptuję Regulamin”. Po kliknięciu napisu „Akceptuję Regulamin” zostanie otwarta nowa karta w przeglądarce internetowej z treścią niniejszego Regulaminu i możliwością wygenerowania go do  pliku PDF. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia dalszej procedury rejestracji konta i świadczenia usług przez P.H. WYSOCCY SP.J.

2.2.4. Użytkownik musi zaznaczyć pole (tzn checkbox): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez P.H. WYSOCCY SP.J. ”, po kliknięciu w napis: „Więcej informacji” wyświetla się pełna treść informacji administratorze danych, zakresie, celach przetwarzania danych osobowych i prawach osoby, której dane dotyczą. Treść informacji wskazana jest w punktach 6.4 – 6.15. niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej procedury rejestracji konta i świadczenia usług przez P.H. WYSOCCY SP.J.

2.2.5. Użytkownik musi wpisać adres e-mail służący do weryfikacji założonego konta, oraz późniejszej korespondencji elektronicznej w celu złożenia i realizacji zamówienia.

2.2.6. W polu „Hasło” Użytkownik musi wpisać wymyślone przez siebie hasło, które musi składać się minimum z 6 znaków. Wprowadzone hasło należy powtórzyć w polu „Powtórz hasło”.

2.2.7. W polu „Nazwa Firmy” należy wprowadzić pełną nawę, pod którą  Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, zgodną z wpisem do właściwego rejestru działalności gospodarczej.

2.2.8. W polu „Telefon” Użytkownik musi wprowadzić numer telefonu, który umożliwi kontakt z przedsiębiorcą w celu potwierdzenia złożenia i realizacji zamówienia.

2.2.9. W polach: „Miasto”, „Kod pocztowy”, „Ulica”, „Nr budynku”, „Nr lokalu” – Użytkownik  musi wprowadzić dane adresowe miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie zostanie wysłany zamówiony towar.

2.2.10. Po ponownym kliknięciu przycisku „Zarejestruj”, pokaże się informacja o automatycznym wysłaniu przez system wiadomości na podany uprzednio adres e-mail, zawierającej link aktywacyjny do założonego konta Użytkownika. Wiadomość e-mail o tytule: „Rejestracja” wysyłana jest z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl. Po jej otrzymaniu należy kliknąć w link aktywacyjny.

2.2.11. Po weryfikacji prawidłowości wprowadzonych danych oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej oraz bycia czynnym podatnikiem podatku o towarów i usług (VAT) system wyśle kolejną wiadomość e-mail o tytule: „Aktywacja” z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl, informującą o pomyślnie zakończonej aktywacji indywidualnego konta Użytkownika.

2.2.12. Użytkownik może już zalogować się do swojego indywidualnego  konta, klikając przycisk „Zaloguj się” w lewym górnym rogu na stronie www.wysoccy.com.pl, wprowadzając swój adres e-mil oraz utworzone przez siebie hasło. W tym momencie  Użytkownik może już w pełni korzystać z sklepu internetowego i rozpocząć składnie zamówienia.

2.2.13. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.wysoccy.com.pl, w postaci możliwości składania zamówień towaru oraz wzajemny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczny sprzedawcy i kupującego są bezpłatne.

2.2.14. Użytkownik ma możliwość zakończenia w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@wysoccy.com.pl z informacją o takim żądaniu.

 

2.3. PROCEDURA REJESTRACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH W INNYM PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ.

2.3.1. Użytkownik przejdzie do formularza, w którym musi podać podstawowe dane osobowe, adresowe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.3.2. Następnie trzeba zaznaczyć pole (tzn checkbox): „Akceptuję Regulamin”. Po kliknięciu napisu „Akceptuję Regulamin” zostanie otwarta nowa karta w przeglądarce internetowej z treścią niniejszego Regulaminu i możliwością wygenerowania go do  pliku PDF. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia dalszej procedury rejestracji konta i świadczenia usług przez P.H. WYSOCCY SP.J.

2.3.3. Użytkownik musi zaznaczyć pole (tzn checkbox): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez P.H. WYSOCCY SP.J. ”, po kliknięciu w napis: „Więcej informacji” wyświetla się pełna treść informacji administratorze danych, zakresie, celach przetwarzania danych osobowych i prawach osoby, której dane dotyczą. Treść informacji wskazana jest w punktach 6.4 – 6.15. niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej procedury rejestracji konta i świadczenia usług przez P.H. WYSOCCY SP.J.

2.3.4. Użytkownik musi wpisać adres e-mail służący do weryfikacji założonego konta, nadania pierwszego hasła do zalogowania oraz późniejszej korespondencji elektronicznej w celu złożenia i realizacji zamówienia.

2.3.5. Użytkownik po zatwierdzeniu zgłoszenia rejestracyjnego otrzyma od Usługodawcy na podany adres e-mail wiadomość z pierwszym hasłem. Otrzymane od Usługodawcy po akceptacji zgłoszenia rejestracyjnego pierwsze hasło Użytkownik może zmienić na własne w ustawieniach konta po zalogowaniu do serwisu.

2.3.6. W polu „Nazwa Firmy” należy wprowadzić pełną nawę, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, zgodną z wpisem do właściwego rejestru działalności gospodarczej.

2.3.7. W polu „Telefon” Użytkownik musi wprowadzić numer telefonu, który umożliwi kontakt z przedsiębiorcą w celu potwierdzenia złożenia i realizacji zamówienia.

2.3.8. W polach: „Miasto”, „Kod pocztowy”, „Ulica”, „Nr budynku”, „Nr lokalu” – Użytkownik  musi wprowadzić dane adresowe miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie zostanie wysłany zamówiony towar.

2.3.9. Po ponownym kliknięciu przycisku „Zarejestruj”, pokaże się informacja o automatycznym wysłaniu przez system wiadomości na podany uprzednio adres e-mail, zawierającej link aktywacyjny do założonego konta Użytkownika. Wiadomość e-mail o tytule: „Rejestracja” wysyłana jest z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl. Po jej otrzymaniu należy kliknąć w link aktywacyjny.

2.3.10. Po weryfikacji prawidłowości wprowadzonych danych oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej oraz bycia czynnym podatnikiem podatku o towarów i usług (VAT) system wyśle kolejną wiadomość e-mail o tytule: „Aktywacja” z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl, informującą o pomyślnie zakończonej aktywacji indywidualnego konta Użytkownika.

2.3.11. Użytkownik może już zalogować się do swojego indywidualnego  konta, klikając przycisk „Zaloguj się” w lewym górnym rogu na stronie www.wysoccy.com.pl, wprowadzając swój adres e-mil oraz otrzymane hasło. W tym momencie  Użytkownik może już w pełni korzystać z sklepu internetowego i rozpocząć składnie zamówienia.

2.3.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.wysoccy.com.pl, w postaci możliwości składania zamówień towaru oraz wzajemny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczny sprzedawcy i kupującego są bezpłatne.

2.3.13. Użytkownik ma możliwość zakończenia w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@wysoccy.com.pl z informacją o takim żądaniu.

 

3. ZAMÓWIENIE  TOWARU.

3.1. Po zalogowaniu się przez Użytkownika do indywidualnego konta w sklepie internetowym www.wysoccy.com.pl, wybiera on intersujące go produkty poprzez rozwijane menu z lewej strony a następnie klikając w zdjęcie produktu. W podstronie konkretnego produktu znajduje się jego dokładny opis w tym: rodzaj/typ produktu, skład materiałów, z których jest wykonany, ilość sztuk pojedynczego produktu znajdująca się w jednym opakowaniu.

3.2. W celu zamówienie produktu, trzeba wybrać liczbę opakowań a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, po czym Użytkownik jest automatycznie przekierowywany do strony pokazującej jego koszyk zakupów. W tym momencie można jeszcze zmienić wybraną ilość produktu. W przypadku wybrania ilości danego produktu, która nie znajduje się w magazynie zostanie wyświetlony komunikat: „Ilość niedostępna od ręki. Zmniejsz ilość do X sztuk lub skontaktuj się ze sprzedawcą.”. Komunikat podaje maksymalną dostępną ilość produktu. Warunkiem realizacji zamówienia w ilości ponad wskazaną w komunikacie jest dostępność towaru w magazynie.
W razie zainteresowania zamówieniem większej ilość produktu, Użytkownik musi skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie pod numerem 42 232 10 15 lub wysłać wiadomość e-mail pod adres amwysoccy@op.pl.

3.3. W celu usunięcia z koszyka wybranego produktu trzeba kliknąć czerwony przycisk zawierający krzyżyk (po najechaniu kursorem na ten przycisk wyświetla się tekst: „Usuń”). Użytkownik może dokonać przeliczenia wartości wybranych produktów klikając w przycisk „Przelicz”.

3.4. Minimalna wartość na jaką Użytkownik musi złożyć jednorazowe zamówienie – składające się jednego lub kilku produktów – wynosi 300 zł netto. W przypadku nieosiągnięcia tej kwoty na dole koszyka będzie wyświetlać się informacja: „Minimalna wartość zamówienia to 300,00 Netto”. Po dodaniu do koszyka produktów, których wartość netto przekracza 300 zł, pojawi się przycisk „Złóż zamówienie”. Przy szczegółowym opisie konkretnego produktu podawane są ceny jednostkowe opakowania w kwotach netto i brutto. Przy podsumowaniu zamówienia, w koszyku podawane są ceny jednostkowe, cena łączna wybranej ilości danego produktu w kwotach netto i brutto oraz cena łączna całego zamówienia (wszystkich produktów) w kwotach netto i brutto.

3.5. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Użytkownik musi wybrać sposób dostarczenia towaru poprzez wybór z rozwijanego menu:

a) „Kurier” –  przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem DPD

Koszt wysyłki przy wyborze tego sposobu dostarczenia towaru wynosi:

- przy zamówieniu powyżej 500 zł brutto wysyłka 0 zł.

- przy zamówieniu poniżej 500 zł brutto wysyłka  13,53zł brutto.

- przesyłka zagraniczna 14 euro brutto (do wagi 30 kg)

b) „Odbiór osobisty (Ch. Ptak)” – odbiór w Centrum Handlowym Ptak,  ul. Żeromskiego 6,
95-030 Rzgów koło Łodzi, pasaż zachodni stanowisko nr 14, tel: 42-236-28-78  fax: 42-236-28-68. Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 7:00-14:00; sobota: 9:00-14:00: wtorek, czwartek, niedziela 8:00-14:00.

c) „Odbiór osobisty (Ch. Tuszyn)” – odbiór w Centrum Handlowym w Tuszynie, ul. Jana Pawła II 70, 95-080 Tuszyn. Tel/fax: 42-232-10-15, stanowisko: c135 - c137. Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8:00 - 16:00; sobota – nieczynne, niedziela 10:00 - 16:00.

3.6 W polu „Uwagi” Użytkownik może wpisać:

a) datę kiedy chciałby osobiście odebrać towar w wybranym miejscu lub kiedy chciałby aby  przyjechał do niego kurier. W braku oznaczenia terminu spełnienia świadczenia stosuje się zasadę określoną w art. 457 kodeksu cywilnego tj. towar zostanie wysłany w najwcześniejszym możliwym terminie, nie wcześniej jednak niż 4 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty przy sprzedaży wysyłkowej; w przypadku odbioru osobistego konieczne jest złożenie zamówienia najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

b) szczególne wymogi dotyczące pakowania zamówionego towaru, w przeciwnym wypadku towar zostanie opakowany standardowo tj. sklejane kartony, owinięte i zabezpieczone folią typu stretch oraz taśmą firmową marki Marilyn.

c) inny adres do wysyłki towaru, niż ten który został podany w procesie rejestracji. Adres można zmienić również jednak nie później niż w ciągu 3 godzin (słownie: trzy) po złożeniu zamówienia informując o tym telefonicznie lub wysyłając wiadomość email na adres: zamowienia@wysoccy.com.pl. Wskazania innego adresu do wysyłki towaru należy dokonywać przy każdorazowym składaniu zamówienia.

W polu „Uwagi” Użytkownik nie może wpisywać treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.7. Następnie Użytkownik musi wybrać sposób płatności za zamówiony towar poprzez wybór z rozwijanego menu:

a) „Pobranie przy odbiorze” – płatność za zakupiony towar należy dokonać u pracownika P.H. WYSOCCY SP.J. w miejscu wybranego punktu odbioru / sprzedaży lub do rąk kuriera, który wystawia jako potwierdzenie list przewozowy zawierający wszystkie konieczne dane. W obu przypadkach przyjmowana jest płatność tylko gotówką.

b) „Przelew (FV- Proforma)” – płatność realizowana jest za pośrednictwem konta bankowego  Klienta na n/w dane i numer rachunku bankowego:

Przedsiębiorstwo Handlowe Wysoccy sp.j. 94-238 Łódź ul. Kwiatowa 18a  NIP: 727 22 86 534.

Numer rachunku do wpłat w PLN dla klientów z Polski:

71 1440 1231 0000 0000 0184 4652

Numer rachunku do wpłat w PLN dla klientów zagranicznych:

SWIFT - NDEAPLP2  PL71 1440 1231 0000 0000 0184 4652

Numer rachunku do wpłat w USD dla klientów zagranicznych:

SWIFT - NDEAPLP2  PL83 1440 1231 0000 0000 1426 3152

Numer rachunku do wpłat w Euro
SWIFT - NDEAPLP2  PL67 1440 1231 0000 0000 1742 0402

3.9. Po upływie czasu 30 minut bezczynności  Użytkownika w systemie w sytuacji gdy jest zalogowany do swojego indywidualnego konta, zostanie on automatycznie wylogowany. Jeżeli użytkownik nie kliknął przycisku „Złóż zamówienie” przed wylogowaniem, to po ponownym zalogowaniu koszyk Użytkownika będzie pusty i konieczne będzie ponowne dodanie produktów do koszyka.

3.10. Po wyborze ilości produktów, sposobu przesyłki i płatności oraz kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” następuje definitywne złożenie zamówienia. Wyświetlane zostają szczegóły zamówienia: numer zamówienia, data , status, sposób dostawy oraz wpisane uwagi, rodzaj produktu, ilość i cena jednostkowa oraz ilość i cena łączna. Jednocześnie na adres e-mail Użytkownika automatycznie wysyłana jest wiadomość z adresu: zamowienia@wysoccy.com.pl o temacie: „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, w której wskazana jest informacja o przyjęciu zamówienia, jego numerze i kwocie netto oraz brutto zamówienia.

Użytkownik może sprawdzić złożone przez siebie zamówienia i ich status w panelu indywidualnego konta klikając przycisk „Moje zamówienia” a następnie przycisk „Szczegóły”. System umożliwia również wydrukowanie zamówienia.

3.11. Jeśli Użytkownik wybrał dostawę zamówienia za pomocą firmy kurierskiej to pracownik dostarczający może kontaktować się przed dostawą na wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji numer telefonu w celu zrealizowania doręczenia.

3.12. Do umowy sprzedaży pomiędzy P.H. WYSOCCY SP.J. a  Użytkownikiem stosuje się ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

 

4. REKLAMACJE.

4.1. Reklamacje dotyczące warunków świadczenia usługi drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.wysoccy.com.pl, w postaci możliwości składania zamówień towaru oraz wzajemny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczny sprzedawcy i kupującego należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamówienia@wysoccy.com.pl. W przypadku problemów z komunikacją poprzez ten adres poczty elektronicznej proszę zgłaszać reklamacje na adres: amwysoccy@op.pl. W wiadomości trzeba dokładnie opisać na czym polega problem oraz w miarę możliwości przesłać zrzuty ekranu komputera lub telefonu obrazujące zgłaszany problem. Usługodawca, dołoży wszelkich starań aby rozwiązać zgłoszony problem jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

4.2. Reklamacje dotyczące produktów kupionych przez Użytkownika poprzez sklep internetowy www.wysoccy.com.pl lub w punktach sprzedaży stacjonarnej Użytkownik powinien zgłosić w taki sam sposób jak wskazany w pkt 4.1. Użytkownik powinien jednak wskazać numer i datę zamówienia, z którego pochodzi towar zgłoszony do reklamacji oraz odesłać reklamowany towar do siedziby P.H. WYSOCCY SP.J. na swój koszt. W razie uwzględnienia reklamacji, koszt przesyłki zostanie zwrócony.

4.3. Reklamacja może dotyczyć wad fizycznych (fabrycznych) sprzedawanych produktów. P.H. WYSOCCY SP.J. nie jest producentem sprzedawanych produktów i nie udziela gwarancji jakości,
 o której mowa w art. 571 – 581  Kodeksu  cywilnego. Prawa i obowiązki Użytkownika będącego kupującym szczegółowo określa w/w kodeks–  w szczególności Dział „Rękojmia za wady” – art. 556 – 576 –  odnoszące się do przedsiębiorców, nie zaś konsumentów.

4.4. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki, która została dostarczona przez kuriera,  Użytkownik powinien zgłosić ten fakt kurierowi, który powinien sporządzić protokół / notatkę na tę okoliczność, w której stwierdzi się stan fizyczny przesyłki oraz  produktów znajdujących się wewnątrz paczki.

4.5. Do stosunków prawnych pomiędzy P.H. WYSOCCY SP.J. a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą –  w tym do postepowania reklamacyjnego związanego ze sprzedażą towarów –  nie ma zastosowania ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity
 Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE.

5.1. Dla prawidłowego działania sklepu internetowego www.wysoccy.com.pl sprzęt Użytkownika musi spełniać minimalne wymagania  techniczne:

a) dla komputerów z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, Linux w wersjach nie starszych niż 01.2018r.

b) dla telefonów z systemem operacyjnym  Android, iPhone OS, Windows Moblie,  Symbian z systemami aktualnymi nie dalej niż 01.2018r.

5.2. Dla uniknięcia zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu  internetowego www.wysoccy.com.pl użytkownik nie powinien udostępniać hasła do swojego indywidualnego konta osobie trzeciej, która nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Wszelkie zamówienia składane z konta Użytkownika będą traktowane jako oświadczenie woli składane w imieniu i na rzecz  Użytkownika.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikająca z udostepnienia loginu i hasła przez Użytkownika osobie trzeciej.

5.3. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca wykorzystuje oprogramowanie, którego celem jest zbieranie zamówień klienta, fakturowanie, realizacja wysyłki towaru oraz przesyłanie informacji mailowych dotyczących zamówienia (poczta e-mail).

5.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, lub osób trzecich, które w żaden sposób nie są zależne od Usługodawcy.

5.5 Usługodawca zastrzega możliwość  czasowej przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego, w przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie oraz przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu lub brak dostaw prądu. W takiej sytuacji zamówienia mogą być składane telefonicznie lub w stacjonarnych punktach sprzedaży.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

6.1. Poniższe zasady przetwarzania danych osobowych dotyczą danych osób fizycznych -również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub danych osób fizycznych będących wspólnikami spółek prawa handlowego lub członkami ich organów.

6.2. Zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych po dniu 25 maja 2018 r. określa jednolicie w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako Rozporządzenie RODO :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

6.3. Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez podanie ich przez Użytkownika w formularzu w procesie rejestracji indywidualnego konta do sklepu internetowego www.wysoccy.com.pl.

6.4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek konieczny ukończenia procesu rejestracji, zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.

6.5. Użytkownik powinien podać swoje prawdziwe dane jako przedsiębiorcy wskazanego w CEIDG lub KRS a ponadto podać prawdziwy adres e-mail i numer telefonu umożliwiające nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy nim a  P.H. WYSOCCY SP.J. Użytkownik powinien aktualizować dane podane podczas rejestracji niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

6.6. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, którego dane wskazane są w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu (dalej jako: ADO).

6.7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zawieranej właśnie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranej następnie umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep  www.wysoccy.com.pl oraz powiązanej z nią umowy o świadczenie usług transportowych przez podmiot zewnętrzny.

6.8. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) Rozporządzenia RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz wykonanie zawartej umowy.

6.9. Poza ADO odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą pracownicy ADO, podmioty zewnętrzne, z którymi ADO zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych takie jak: biuro rachunkowo – księgowe, firmy kurierskie, producenci sprzedawanych towarów, zewnętrzna obsługa informatyczna. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane nie będą wykorzystywane do marketingu produktów i usług własnych ADO.

6.10. Dane osobowe Użytkownika  nie będą  przekazywane do Państwa trzeciego tj. poza obszar UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.11. Dane osobowe Użytkownika będą  przetwarzane przez ADO przez cały czas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj do momentu złożenia żądania zaprzestania korzystania z nich, (o którym mowa w pkt 2.15. niniejszego Regulaminu), a po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez okres 2 lat, ponieważ tyle czasu wynosi okres przedawnienie roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług droga elektroniczną i umową sprzedaży (art. 554 Kodeksu cywilnego).

6.12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w rozporządzeniu  RODO.

6.13. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, będzie to jednak oznaczać żądanie zaprzestania korzystania z usług świadczenia drogą elektroniczną przez sklep internetowy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.14. System, w którym są przetwarzane dane w żaden sposób nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkownika ani nie prowadzi profilowania  Użytkownika w celu ustalenia jego preferencji i zachowań podczas korzystania ze sklepu internetowego www. Wysoccy.com.pl.

6.15. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe dane dostępne są pod adresem www.giodo.gov.pl/pl/493) gdy Użytkownik stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w szczególności Rozporządzenia  RODO.

 

7. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Wszystkie treści oraz elementy graficzne w szczególności zdjęcia opakowań produktów, wizerunek osób przedstawionych na produktach, znaki towarowe, wzory przemysłowe zamieszczone na stronie www.wysoccy.com.pl mogą być użyte jedynie do celów niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem strony. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem strony wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody P.H. WYSOCCY SP.J. lub producenta sprzedawanych  towarów.

Napisz do nas
x

Formularz kontaktowy
Przepisz znaki z obrazka

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Polityka cookies.
Zamknij